Doelstelling stichting

De stichting heeft op basis van de christelijke levensbeschouwing van de naamgever ten doel het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens te bevorderen.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • Het op z’n minst eenmaal per jaar toekennen van donaties, en/of
 • Het van tijd tot tijd toekennen van de “Willem Meindert de Hoop” prijs, en/of
 • Het verlenen van steun in elke andere vorm en op elke andere wijze, die naar het oordeel
  van het bestuur nuttig wordt geacht.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan (groepen van) personen, instellingen en/of rechtspersonen:

 • Die activiteiten verrichten of verricht hebben ter bevordering van het vreedzaam samenleven,
 • Een uitvinding hebben gedaan of een belangrijke vooruitgang hebben verwezenlijkt of een bijdrage daartoe hebben geleverd, op medisch of ander gebied, die de bevolking van de wereld of bepaalde gemeenschappen ten goede zijn gekomen of zullen komen
 • Een bijdrage hebben geleverd op religieus gebied waardoor de mensen elkaar beter hebben leren begrijpen, of
 • Een bijdrage hebben geleverd tot het lenigen van nood, ontstaan ten gevolge van een catastrofale toestand, waar ook ter wereld, of
 • Een bijdrage hebben geleverd op cultureel, maatschappelijk en wetenschappelijk terrein.
 • De toegekende gelden worden aangewend ten gunste van het doel, waarvoor de persoon of instelling zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

Niet in aanmerking voor subsidie komen:
– individuele hulpvragen
– festivals en evenementen
– bouw- en inrichtingskosten voor projecten in Nederland
– aanvragen van buitenlandse organisaties (niet in Nederland gevestigd)
– projecten waar slechts één externe financier voor benaderd wordt.
– organisaties waarvan doelstellingen gericht zijn op zendelingenwerk
– organisaties die al vijf keer een toekenning hebben gekregen

Organisaties met een ANBI status hebben voorkeur.
Aktiviteitenoverzicht 2022

Beleidsplan

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:

 • De Stichting kent op z’n minst eenmaal per jaar donaties toe, reikt van tijd tot tijd de Willem Meindert de Hoop prijs uit en verleent steun in elke andere vorm en op elke andere wijze die naar het oordeel van het bestuur nuttig wordt geacht.
 • De Stichting ontvangt aanvragen voor donaties, die door het bestuur worden beoordeeld. De aanvragen hebben veelal betrekking op medisch onderzoek, medische doelen, scholen met een speciaal karakter en welzijn en levensbehoeften van de mens.
 • De Stichting werft niet actief gelden.
 • Het vermogen van de stichting is geheel belegd in deposito’s en rekening courant saldi bij de banken. Het beleid is erop gericht om voldoende liquide middelen aanwezig te hebben om donaties uit te kunnen betalen. Looptijden van beleggingen zullen niet de datum van 15 augustus 2026 overschrijden.

Het volledige beleidsplan: WMHS-beleidsplan 2021-2024

Financiële verantwoording

Financieel overzicht: Jaarverslag WM de Hoop 2020